Ogólne Warunki Współpracy – B2B

OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY z klientami z segmentu B2B
Poniższe warunki określają zasady współpracy pomiędzy jw.pl, a kontrahentami, zwanymi dalej Zamawiającymi, z którymi nie zostały zawarte odrębne pisemne umowy.

§ 1. Zamówienia
1. Zamówienia przyjmowane są wyłącznie w formie pisemnej lub elektronicznej i obowiązują po pisemnym potwierdzeniu przyjęcia zamówienia przez pracownika jw.pl/Wszelkie zmiany dotyczące zamówienia wymagają formy pisemnej oraz akceptacji obu stron pod rygorem nieważności.
2. Osobami uprawnionymi do składania Zamówień są osoby prawnie umocowane do reprezentowania Zamawiającego z podaniem nazwy firmy, adresu, numeru telefonu oraz nazwiska osoby składającej zamówienie.
3. Jeżeli w momencie składania zamówienia Zamawiający posiada przeterminowane zobowiązania finansowe wobec firmy jw.pl, firma jw.pl zastrzega sobie prawo do nierealizowania zamówień Zamawiającego do momentu uregulowania zaległych zobowiązań.

§ 2. Termin realizacji i dostawa
1. Realizacja zamówienia rozpoczyna się od momentu potwierdzenia zamówienia przez jw.pl.
2. Termin realizacji może ulec zmianie w przypadku wystąpienia przeszkód siły wyższej, które wystąpiły po przyjęciu zamówienia i których firma jw.pl nie mogła w żaden sposób przewidzieć. Dotyczy to także przeszkód spowodowanych przez dostawców firmy jw.pl. Strony zobowiązują się informować wzajemnie o wystąpieniu takich przeszkód. Ewentualne roszczenia Zamawiającego za powstałe w wyniku zaistniałych przeszkód szkody są w takich przypadkach wykluczone.
3. Koszt dostawy towaru pokrywa Zamawiający. W niektórych przypadkach, wynikających z indywidualnych ustaleń pomiędzy stronami, jw.pl pokrywa koszty dostawy pod 1 adres na terenie Polski.
4. Firma jw.pl nie ponosi odpowiedzialności związanej z zaginięciem towaru, jego uszkodzeniem podczas transportu, a także za opóźnienia w dostarczeniu przesyłki, które nastąpiły z winy przewoźnika.
5. Firma jw.pl nie odpowiada za nieznacznie różnice w parametrach dostarczanych towarów.
6. W przypadku rezygnacji Zamawiającego ze złożonego i potwierdzonego przez jw.pl zamówienia, Zamawiający jest zobowiązany do pokrycia wszelkich kosztów poniesionych przez jw.pl, które wystąpiły w związku z rozpoczęciem realizacji tego zamówienia.

3. Płatności
1. Podstawową formą płatności jest zapłata przelewem przed dostawą lub gotówką przy odbiorze. Inne formy i terminy płatności uzgadniane są indywidualnie z Zamawiającym.
2. W przypadku opóźnień w płatnościach firma jw.pl zastrzega sobie prawo do naliczania odsetek w maksymalnej, dopuszczonej przez prawo wysokości.
3. Zakupiony towar pozostaje własnością firmy jw.pl do momentu uregulowania płatności przez Zamawiającego.

§ 4. Gwarancja, reklamacje
1. jw.pl gwarantuje jakość towarów i każdorazowo udziela gwarancji jakości towaru na okres zależny od rodzaju towaru.
2. Zamawiający ma obowiązek sprawdzenia towaru niezwłocznie po jego otrzymaniu co do ilości i jakości. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości Zamawiający ma obowiązek pisemnie lub elektronicznie poinformować o tym firmę jw.pl w możliwie najszybszym terminie.
3. Nieprawidłowości w części dostarczonego towaru nie są podstawą do reklamowania całej dostawy.
4. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia otrzymanej przesyłki, Zamawiający ma obowiązek sporządzenia protokołu szkody podpisanego przez przewoźnika. Brak takiego protokołu pozbawia Zamawiającego prawa do składania reklamacji.
5. Zamawiający ma obowiązek dostarczenia reklamowanego towaru do firmy jw.pl celem potwierdzenia wady na własny koszt i ryzyko.
6. Reklamacje przyjmowane są w ciągu 7 dni od daty otrzymania towaru (decyduje data wpływu reklamacji do firmy jw.pl) przez Zamawiającego i rozpatrywane są w ciągu 14 dni od daty pisemnego zgłoszenia reklamacji.
7. Towary oznakowane przez Zamawiającego nie podlegają reklamacji w zakresie wad widocznych.
8. Reklamacje nie są uwzględniane jeśli dotyczą szkód powstałych w wyniku użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem, użytkowania nieprawidłowego lub szkód powstałych w związku z opóźnieniem w odbiorze towaru przez Zamawiającego.
9. Po sprzedaniu lub odstąpieniu towaru kolejnemu odbiorcy, odpowiedzialność za jakiekolwiek wady jakościowe i ilościowe przenoszona jest na Zamawiającego. Zamawiający zobowiązany jest do sprawdzenia towaru przed przekazaniem go osobie trzeciej. To samo dotyczy towaru przekazanego do znakowania przez osoby trzecie.
10. Firma jw.pl ponosi odpowiedzialność za realizację zamówienia wyłącznie w stosunku do Zamawiającego. Reklamacje wnoszone przez podmioty trzecie nie będą rozpatrywane.
11. Firma jw.pl może naprawić, bądź przyjąć jako zwrot, ewentualnie wymienić reklamowany towar, chyba że strony ustalą stosowne obniżenie ceny – w terminie 7 do 30 dni od dnia stwierdzenia  zasadności reklamacji i po zbadaniu istnienia zgłoszonych wad w siedzibie jw.pl. Sposób załatwienia danego zgłoszenia reklamacyjnego określa każdorazowo firma jw.pl.
12. Zamawiający traci uprawnienia wynikające z gwarancji jeżeli:
a) nie zgłoszono reklamacji co do wad jawnych w terminie 7 dni od dnia dostawy,
b) nie wykaże, że uszkodzenia nie wynikają z błędów rozładunku, składowania.
13. Zgłoszenie reklamacji nie zwalnia Zamawiającego z obowiązku zapłaty na rzecz jw.pl za złożone zamówienie.
14. Odpowiedzialność firmy jw.pl z tytułu wad towaru obejmuje wyłącznie szkody będące skutkiem zawinionego działania jw.pl. Odpowiedzialnością jw.pl nie są objęte tzw. szkody następcze oraz utracone korzyści. Co więcej odpowiedzialność jw.pl zawsze ograniczona jest do zapłaconej przez Zamawiającego ceny netto reklamowanego towaru i/lub usługi. Pozostałe roszczenia odszkodowawcze Zamawiającego ulegają wyłączeniu.
15. Jakiekolwiek roszczenia Zamawiającego wobec jw.pl z tytułu rękojmi są wyłączone.
16. Firma jw.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za przydatność towaru do spodziewanego przez Zamawiającego celu, jeżeli Zamawiający nie sprecyzował na piśmie wszystkich warunków i oczekiwań dotyczących towaru.
17. Zwracane lub reklamowane towary będą przyjmowane wyłącznie z pisemnym uzasadnieniem reklamacji pod warunkiem wcześniejszego, pisemnego lub elektronicznego uzgodnieniu tego faktu z handlowcem firmy jw.pl. W przypadku zwrotu towaru bez przekazanego pisemnego uzasadnienia reklamacji oraz bez wskazanego powyżej uzgodnienia z handlowcem, jw.pl zastrzega sobie prawo odesłania towaru na koszt Zamawiającego lub oznacza przepadek tego towaru na rzecz jw.pl.

§ 5. Zlecenie usługi znakowania towaru
1. Zlecenie usługi znakowania towaru przyjmowane jest przez jw.plwyłącznie w formie pisemnej.
2. Składając zlecenie Zamawiający zobowiązany jest dostarczyć plik  z grafiką 1:1 w formacie .ai, .eps, .cdr z podaniem kolorów według wzornika PANTONE U. Tekst należy zamienić na krzywe. W przypadku grawerowania laserem akceptowane są pliki z grafiką monochromatyczną. Dostarczenie pliku roboczego w formie niezgodnej z powyższymi wymaganiami związane jest z dodatkowymi opłatami w celu adaptacji grafiki.
3. Wstępny termin realizacji określany jest przez firmę jw.pl po pisemnej akceptacji wzoru znakowania przez Zamawiającego. W przypadku braku akceptacji zlecenie nie zostanie zrealizowane.
4. Termin realizacji może ulec zmianie w następstwie wystąpienia przeszkód siły wyższej, niezależnych od firmy jw.pl, związanych np. z przerwami w dostawie prądu, itp.Ewentualne roszczenia Zamawiającego za powstałe w wyniku zaistniałych przeszkód szkody są w takich przypadkach wykluczone. Strony zobowiązują się informować się wzajemnie o zaistniałych przeszkodach.
5. W wyniku procesów związanych ze znakowaniem jak również w związku z wadami ukrytymi towaru firma jw.pl zastrzega sobie prawo do odrzucenia do 3% ilości dostarczonego do znakowania materiału. Zamawiający zobowiązany jest uwzględnić możliwość zaistnienia powyższej sytuacji na etapie składania zlecenia. Firma jw.pl zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań, aby zminimalizować straty wynikające z uszkodzenia towaru na etapie znakowania.
6. W zależności od podłoża i techniki znakowania Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia różnicy w kolorze pomiędzy ustalonym w zleceniu odcieniem skali PANTONE, a faktycznym kolorem na przedmiocie stanowiącym realizację zamówienia, w zakresie +/- 1 odcień. Tolerancja wymiarów elementu znakowanego wynosi +/- 3%.
7. Przy wznowieniu zlecenia Zamawiający zobowiązany jest określić niezbędne parametry znakowania: wielkość, kolor, umiejscowienie.
8. Firma jw.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść zleconą do oznakowania przez Zamawiającego.
9. Wyłączną odpowiedzialność za ewentualne naruszenia praw osób trzecich ponosi Zamawiający.
10. jw.pl zastrzega sobie prawo, na co Zamawiający poprzez zlecenie usługi znakowania wyraża zgodę, do wykorzystania produktów oznakowanych grafiką zleconą przez Zamawiającego w materiałach reklamowych firmy.
11. W przypadku rezygnacji Zamawiającego ze złożonego zlecenia na znakowanie towaru, Zamawiający zobowiązany jest pokryć wszelkie koszty poniesione przez firmę jw.pl w związku z rozpoczęciem realizacji zlecenia.
12. W przypadku znakowania na towarze powierzonym Zamawiający zobowiązany jest do nieodpłatnego udostępnienia próbki towaru celem wykonania testu znakowania.
15. W przypadku znakowania na towarze powierzonym jw.pl nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne wady ukryte lub uszkodzenia mogące ujawnić się w trakcie procesu znakowania.
W takiej sytuacji firma jw.pl zastrzega sobie prawo do niezwłocznego wstrzymania produkcji i poinformowania o tym fakcie Zamawiającego.

§ 6. Ustalenia końcowe
1. W sprawach nieuregulowanych w/w ustaleniami mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
2. Spory powstałe w wyniku realizacji powyższych Warunków będą rozstrzygane w drodze polubownych uzgodnień. W przypadku braku porozumienia spór zostanie rozstrzygnięty na drodze sądowej przez Sąd powszechny właściwy dla siedziby firmy jw.pl
3. Składając zamówienie w jw.pl Zamawiający akceptuje powyższe warunki współpracy.
4. Szczegółowe informacje na temat zmian nieniejszych warunków będą zamieszczane każdorazowo na witrynie internetowej www.jw.pl. Jeżeli Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane w regulaminie zmiany może złożyć na piśmie lub elektronicznie sprzeciw wobec tych zmian w terminie 14 dni do daty informacji o proponowanych zmianach zamieszczonych na wskazanej witrynie internetowej. Niezłożenie w sposób wskazany powyżej sprzeciwu przez Zamawiającego oznaczać będzie akceptację zaproponowanych zmian w treści warunków współpracy.

 

Niniejsze Warunki wchodzą w życie w dniem 1 stycznia 2015r.